I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem danych osobowych jest Protektel Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000670659, NIP: 7611539128, REGON: 142212143, adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 92, 06-300 Przasnysz, adres poczty elektronicznej (e-mail): protektel@protektel.pl, tel. 29 752 57 84.
 2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których firma Protektel Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Zebrane dane są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
  • przetwarzane zgodnie z prawem
  • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
  • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. CEL I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Protektel Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe swoich klientów i potencjalnych klientów. Dane osobowe tego rodzaju są przetwarzane w systemach informatycznych, którymi posługuje się Protektel Sp. z o.o. jak i w formie papierowej.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe w celu oraz w oparciu o przepisy prawa podane poniżej:
  • w celu zawarcia i wykonania umowy na realizację zamówienia lub świadczenie usług – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w tym celu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko/firma
   • adres zamieszkania/siedziby
   • numer KRS
   • numer NIP
   • adres e-mail
   • numer telefonu
  • Podanie ww. danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług (ich podanie jest dobrowolne, lecz konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia i wykonania ww. umowy).
  • w celu rekrutacji pracowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO oraz art. 22 (1) § 1 kodeksu pracy – w tym celu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko
   • data urodzenia
   • dane kontaktowe podane przed kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu)
   • wykształcenie
   • kwalifikacje zawodowe
   • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • Podanie ww. danych osobowych jest obowiązkowe i niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego.
  • w celu rekrutacji współpracowników – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w tym celu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko
   • data urodzenia
   • dane kontaktowe podane przed kandydata (np. adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu)
   • wykształcenie
   • kwalifikacje zawodowe
   • przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność wzięcia udziału w postępowaniu rekrutacyjnym).
  • w celu obsługi formularza kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w tym celu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko
   • numer telefonu
   • adres e-mail
  • Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymania odpowiedzi).
  • w celu prowadzenia profili Administratora w serwisach Facebook, Instagram, LinkedIn i YouTube – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w tym celu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   • nazwa profilu użytkownika
   • dane, które użytkownik umieścił na swoim profilu jako “publiczne”
   • dane osobowe umieszczone przez użytkownika w komentarzach pod treściami opublikowanymi na profilu Administratora lub przesłane w wiadomości prywatnej na profil Administratora
   • dane statystyczne i reklamowe gromadzone przez serwis społecznościowy;
  • Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu korzystania przez Ciebie z profilu Administratora w danym Serwisie (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność korzystania z profilu Administratora).
  • wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną ( Newsletter) by informować zainteresowaną osobę o ofertach promocyjnych oraz nowościach w ofercie handlowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – w tym celu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   • adres e-mail
  • Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania Newslettera (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność otrzymywania Newslettera). 
  • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w tym celu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   • imię i nazwisko/firma
   • adres e-mail
   • adres zamieszkania/siedziby
   • numer PESEL/KRS
   • numer NIP
  • Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami mogącymi powstać w związku ze świadczeniem usług lub korzystaniem ze Strony internetowej (konsekwencją niepodania ww. danych będzie niemożność podjęcia przez Administratora ww. działań)
  • analizy aktywności użytkownika na stronie internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w tym celu Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe:
   • data i godzina odwiedzin
   • numer IP urządzenia
   • rodzaj systemu operacyjnego urządzenia
   • przybliżona lokalizacja
   • rodzaj przeglądarki internetowej
   • czas spędzony na stronie internetowej
   • odwiedzane podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach strony internetowej
  • Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu uzyskania przez Administratora informacji o Twojej aktywności na Stronie internetowej (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność uzyskania przez Administratora ww. informacji).

III.  OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
 2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. W przypadku danych osobowych pozyskanych w procesie rekrutacji Administrator będzie przetwarzał te dane do czasu zakończenia postępowania rekrutacyjnego lub rezygnacji kandydata z ubiegania się o zatrudnienie, chyba że kandydat wyrazi zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także na potrzeby ewentualnych przyszłych rekrutacji.
 3. Dane przetwarzane w związku z obsługą formularza kontaktowego Administrator będzie przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. W przypadku braku zgłoszenia sprzeciwu wyżej wymienione dane zostaną usunięte z upływem lat 10 od dnia ostatniego kontaktu telefonicznego/mailowego.
 4. Dane osobowe zebrane w celu ich profilowania będą przetwarzane przez Administratora do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu ich przetwarzania.
 5. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest rozliczenie wykonanej usługi lub dostarczenia zamówionych produktów, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dane przechowywane są tak długo jak wymaga tego Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości czyli 5 lat od końca roku, w którym nastąpiło rozliczenie podatkowe.
 6. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, zawartej w trybie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej, dane przechowywane są przez 10 lat.

IV. PROFILOWANIE

 1. W celach marketingowych oraz kierowania do użytkownika marketingu bezpośredniego dostosowanego do preferencji użytkownika, Administrator będzie przetwarzał dane osobowe użytkownika w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował.
 2. Profilowanie nie będzie wywoływało w stosunku do użytkownika żadnych skutków prawnych. W przypadku, gdyby profilowanie mogło skutkować podejmowaniem decyzji wywołujących wobec użytkownika skutki prawne lub wpływających na użytkownika w podobnie istotny sposób, Administrator będzie je po uprzednim wyrażeniu przez użytkownika zgody.

V. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

 1. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora mogą być powierzane podwykonawcom usług, z których korzysta Administrator w celu realizacji swoich zadań. Podwykonawcy, którym przekazywane są dane osobowe podlegają poleceniom Administratora co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) i są to kancelarie prawne oraz obsługa IT, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.
 2. Dane osobowe mogą zostać ujawnione partnerom Administratora, czyli firmom, z którymi Administrator współpracuje łącząc produkty lub usługi, wyłącznie w celach niezbędnych do realizacji zamówienia.
 3. Dane osobowe pozyskane przez Administratora są przechowywane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

VI. PRAWA OSÓB KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma zgodnie z RODO:
  • prawo dostępu do danych – czyli uzyskania informacji czy dane osobowe są przetwarzane, w jakim zakresie oraz uzyskania kopii tych danych
  • prawo do sprostowania danych – czyli poprawienia danych osobowych jeśli są one nieprawidłowe lub niekompletne
  • prawo do bycia zapomnianym – czyli usunięcia danych osobowych, o ile zostanie spełniony jeden z warunków wymienionych w art. 17 RODO
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych – czyli przetwarzanie danych osobowych jest ograniczone wyłącznie do ich przechowywania
  • prawo do sprzeciwu – czyli w dowolnym momencie można wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych
  • prawo do wycofania zgody – czyli w dowolnym momencie można wycofać zgodę, na podstawie której dane są przetwarzane.
 2. W celu realizacji praw, o których mowa w pkt 1 można wysłać stosowną wiadomość e-mail na adres: protektel@protektel.pl
 3. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VII. PLIKI “COOKIES”

 1. Strona Administratora tj. www.protektel.pl używa plików „cookies”.
 2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony, a także dają one możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin strony internetowej.
 3. W ramach strony stosowane są dwa rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” oraz „stałe”
  • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania (opuszczenia strony)
  • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
 4. Administrator wykorzystuje własne pliki cookies w celu lepszego poznania sposobu interakcji użytkowników w zakresie zawartości strony. Pliki gromadzą informacje o sposobie korzystania ze strony internetowej przez użytkownika, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie internetowej. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania ze strony.
 5. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics.
  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności firmy Google https://policies.google.com/privacy
 6. Administrator wykorzystuje zewnętrzne pliki cookies w celu korzystania z oferty Google Maps, dzięki czemu może wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej, umożliwiając użytkownikom wygodne korzystanie z funkcji map.
  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności firmy Google https://policies.google.com/privacy
 7. Administrator korzysta z narzędzi marketingowych, takich jak Meta Pixel lub LinkedIn Insight Tag, by kierować do swoich odbiorców reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Meta i/lub LinkedIn.
  Prosimy o zapoznanie się z poszczególnymi politykami prywatności: https://www.facebook.com/about/privacy/ oraz https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy 
 8. Administrator korzysta z narzędzi remarketingowych Google AdWords (Google Ads). Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google dotyczących usługi Google AdWords (Google Ads).Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności firmy Google: https://policies.google.com/privacy
 9. Administrator korzysta z narzędzia HotJar, które pozwala śledzić zachowanie użytkownika na stronie. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy HotJar.
  Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności firmy HotJar: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/
 10. Administrator zapewnia możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn.
 11. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 2. Do przetwarzania danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora i działające na jego polecenie.
 3. Dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 5. Zobowiązujemy się do regularnego przeglądu niniejszej Polityki prywatności i jej zmiany w sytuacji, gdy okaże się to niezbędne lub pożądane z uwagi na np. nowe przepisy prawa. Zastrzegamy również możliwość zmiany niniejszej Polityki prywatności w przypadku zmian technologii, przy wykorzystaniu której przetwarzamy dane osobowe (o ile zmiana jej wpływa na brzmienie niniejszego dokumentu), a także w razie zmiany sposobów, celów lub podstaw prawnych przetwarzania przez nas danych osobowych.
 6. Ostatnia aktualizacja niniejszego dokumentu miała miejsce dnia 26.06.2023r.